{HOME} {SOCIOLOGÍA} {FOTOGRAFÍA} {VIAJES} {CITAS}

 

JAPÓN
UNIVERSO DE CONTRASTES

 

REPORTAJE GRÁFICO

© Carlos Manzano

  

TOKIO (I)

Asakusa - Ginza - Akihabara - Kanda

  

TOKIO (II)

Centro - Roppongi - Shinjuku - Shibuya - Harajuku

  

TOKIO (III)

Tsujiki - Ueno

  

NAGOYA - VALLE DEL KISO

  

KANAZAWA

  

TAKAYAMA - SHIRAKAWA-GO - NARA

  

KIOTO

  

  

Volver